پایتختی اسکویی، سید علی در دارایان

پایتختی اسکویی، سید علی در دارایان (1)

دکتر سید علی پایتختی اسکویی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: مهندسي اقتصاد کشاورزي، دانشگاه تبريز، 1369

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1376

        دکتری: علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1390