ترابی، تقی در دارایان (20)

دکتر تقی ترابی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری:

 

یکشنبه, 07 تیر 1394 ساعت 12:55

تقی ترابی: انتخاب اهداف متضاد

یکشنبه, 28 دی 1393 ساعت 09:19

ترابی: شواهد مثبت از تداوم رشد

شنبه, 03 آبان 1393 ساعت 17:50

ترابی: رشد فصلی، علامت کوتاه مدت

پنج شنبه, 27 شهریور 1393 ساعت 10:11

صکوک منفعت و پوشش ريسک هاي مترتب بر آن