امامی، کریم در دارایان (4)

دکتر کریم امامی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی)

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: