امینی، علیرضا در دارایان

دکتر علیرضا امینی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، 1369

        کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه

        شهید بهشتی، 1373

        دکتری: اقتصاد از واحد علوم تحقیقات، 1380