نصابیان، شهریار در دارایان (0)

دکتر شهریار نصابیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز، 1376

        کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از واحد علوم تحقیقات، 1378

        دکتری: اقتصاد کشاورزی از واحد علوم تحقیقات، 1381