نظریان، رافیک در دارایان (0)

دکتر رافیک نظریان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1365

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1369

        دکتری: اقتصاد پولی از واحد علوم تحقیقات، 1381