هادی نژاد، منیژه در دارایان (0)

دکتر منیژه هادی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد سنجی از دانشگاه استانبول، 1990

        کارشناسی ارشد: اقتصاد سنجی از دانشگاه استانبول، 1993

        دکتری: اقتصاد سنجی از دانشگاه استانبول، 1998