فلیحی، نعمت در دارایان (0)

دکتر نعمت فلیحی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:اقتصاد، بابلسر، 1370

        کارشناسی ارشد: اقتصاد، شیراز، 1373

        دکتری: اقتصاد از واحد علوم تحقیقات، 1376