امین رشتی، نارسیس در دارایان (5)

دکتر نارسیس امین رشتی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی 

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: