صلاحی، جواد در دارایان (0)

دکتر جواد صلاحی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:علوم اقتصادی از دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1375

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی، 1378

        دکتری: علوم اقتصادی از واحد علوم تحقیقات، 1386