عسکری، علی در دارایان (2)

دکتر علی عسکری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران، 1370

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه تهران، 1376

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1379