باقری، علی در آدینه بوک (0)

دکتر علی باقری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: پول و بین الملل از دانشگاه امام صادق (ع)

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه مفید قم، 1372

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه مفید قم، 1375