دامن کشیده، مرجان در دارایان (0)

دکتر مرجان دامن کشیده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: توسعه و برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه الزهرا و تهران

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه الزهرا، 1370

        دکتری: اقتصاد از واحد علوم تحقیقات، 1388