اسلامی، نصرت در دارایان (0)

دکتر نصرت اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی 

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1348

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از ایست انگلیا، 1355

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه آزاد، 1374