صالحی، بهمن در دارایان (0)

دکتر مهدی حنطه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1372

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران، 1375

        دکتری: