×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
پنج شنبه, 22 شهریور 1397 19:50

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک ‌

آیین‌نامه اجرایی
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
1375.10.02 - .121144ت17179ه - 1375.10.12 - 219
&‌آیین دادرسی کیفری - احزاب ، جمعیتها و انجمنها - استخدام کشوری - امور مجلس
شورای اسلامی - انتخابات - تقسیمات کشوری - حفاظت محیط‌زیست - سازمانهای دولتی -
مراجع اختصاصی و رسیدگی به اختلافات غیر قضایی - مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی -
معاملات و اموال دولتی - نهادهای‌انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پیشنهاد شماره 3308.1.4.44 مورخ
1375.6.31 وزارت کشور و به استناد مواد (90) و (94) قانون‌تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران - مصوب 12375.3.1 - آیین‌نامه
اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و‌شهرک را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
‌کلیات:
‌ماده 1 - در این آیین‌نامه عنوان "‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخابات شهرداران" به اختصار "‌قانون" نامیده می‌شود.
‌ماده 2 - مقصود از عبارت "‌شورا" در این آیین‌نامه، شوراهای اسلامی "‌شهر و شهرک"
می‌باشد.
‌ماده 3 - تاریخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده (3) قانون، تاریخ تشکیل اولین جلسه
رسمی همان شورا موضوع ماده (16) قانون خواهد بود.
‌تبصره - چنانچه به استناد ماده (31) قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود،
فعالیت شورای تشکیل شده برای باقیمانده همان دوره خواهد بود.
‌ماده 4 - تعداد اعضای علی‌البدل شوراها، موضوع ماده (8) قانون، به شرح زیر تعیین
می‌شود:
1 - شوراهای دارای 3 نفر عضو اصلی، 2 نفر.
2 - شوراهای دارای 5 نفر عضو اصلی، 3 نفر.
3 - شوراهای دارای 7 نفر عضو اصلی، 4 نفر.
4 - شوراهای دارای 9 . 11 نفر عضو اصلی، 5 نفر.
5 - شوراهای شهر تهران، 6 نفر.
‌ماده 5 - هر یک از مکان‌ها جمعیتی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران شهر شناخته شود
و شهرک‌های موضوع ماده (13) قانون و تبصره ذیل آن به عنوان یک‌حوزه انتخابیه محسوب
می‌شود.
‌ماده 6 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فهرست اسامی و مشخصات شهرک‌های موضوع
ماده (13) قانون را در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
‌تبصره - فهرست اسامی و مشخصات مکان‌های جمعیتی موضوع تبصره ذیل ماده (13) قانون
توسط فرماندار تهیه و به وزارت کشور ارسال می‌شود تا بنا به‌تشخیص وزارت کشور،
انتخابات به منظور تشکیل شوراهای اسلامی شهرک در آنها برگزار شود.
‌ماده 7 - در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه
به طور همزمان برگزار شود، به منظور حفظ استقلال انتخابات هر حوزه، کلیه‌اقدامات
از قبیل صدور آگهی‌ها و تنیم صورتجلسه‌ها برای هر یک از حوزه‌ها به صورت مستقل
انجام و سوابق انتخاباتی هر حوزه جداگانه نگهداری می‌شود.
‌ماده 8 - اخذ رأی در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام خواهد شد و مدت زمان آن
حداقل هشت ساعت خواهد بود.
‌تبصره - مدت زمان اخذ رأی با تصویب و موافقت مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت
شهرستان قابل تمدید می‌باشد.
‌ماده 9 - فرماندار موظف است در اجرای ماده (16) قانون، ظرف یک هفته پس از تأیید
نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن، از اعضای اصلی شورا‌دعوت نماید تا در
اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود، نسبت به انتخاب هیأت
رییسه شورا اقدام نمایند.
‌ماده 10 - در صورت اجرای ماده (9) قانون مبنی بر خروج عضو یا اعضایی از شورا،
رییس با نایب رییس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور کتبی به‌اطلاع فرماندار
برساند.
‌ماده 11 - فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضا از
شورا، از اعضای علی‌البدل به ترتیب بیشترین رأی جایگزینی اعضای‌خارج شده دعوت به
عمل آورد و مراتب را به شورای مربوط اعلام نماید.
‌ماده 12 - در اجرای ماده (14) قانون و با رعایت تبصره ذیل آن، چنانچه فردی در
انتخابات بیش از یک شورا ثبت نام نمود و یا احتمالاً عضویت یافت به دستور‌وزارت
کشور نام روی از لیست داوطلبی و یا عضویت شورا حذف می‌شود.
‌این قبیل افراد از عضویت در کلیه شوراها به مدت چهار سال محروم خواهند بود.
‌ماده 13 - برای انتخاب اعضای علی‌البدل شوراها نیازی به برگ رأی یا اخذ رأی مجزا
و یا مشخص نمودن اعضای علی‌البدل در برگ رأی نیست، بلکه در پایان‌رأی‌گیری و قرائت
و شمارش آرا، دارندگان رأی به ترتیب بیشترین رأی به دست آمده و به تعداد مور نیاز
به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شوراها در می‌آیند.
‌بنابر این رأی‌دهنده اسامی نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضای
اصلی شورا در برگ درج می‌نماید.
‌ماده 14 - هیأت اجرایی مسئول اجرای تبصره ذیل ماده (17) قانون می‌باشد.
‌تبصره - نامزدهای انتخاباتی ذینفع در صورت تمایل می‌توانند در جلسه قرعه‌کشی شرکت
نمایند.
‌تاریخ و محل قرعه‌کشی باید حداقل (24) ساعت قبل توسط فرماندار به منتخبین ذیربط
ابلاغ شود.
‌ماده 15 - انتخابات شورای اسلامی در شهرک‌های موضوع ماده (13) قانون و تبصره ذیل
آن به روش انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار می‌شود.
‌ماده 16 - سرپرست فرمانداری به جای فرماندار خواهد بود.
‌ماده 17 - در اجرای ماده (41) قانون، نیروی انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکاری
با مجریان انتخابات است و حسب درخواست استاندار و فرماندار‌موظف است مأمورین و
امکانات خود را در اختیار آنان قرار دهد.
‌ماده 18 - در صورت توقف، ابطال و یا انحلال شورا توسط مراجع قانونی مذکور در مواد
(58)، (81) و (84) قانون، مراجع مذکور موظفند بلافاصله مراتب‌توقف، ابطال و یا
انحلال شورا را به فرماندار مربوط اعلام نمایند.
‌شروع مهلت 2 ماهه برای تجدید انتخابات، از زمان وصول اعلام توقف ابطال و یا
انحلال خواهد بود.
‌ماده 19 - فرماندار موظف است به محص اطلاع از توقف، ابطال و یا انحلال شورا،
مراتب را به وزارت کشور اعلام نماید.
‌ماده 20 - مجلس شورای اسلامی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده (53) قانون،
اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیأت به‌وزارت کشور
معرفی می‌نماید.
‌هیأت اجرایی
‌ماده 21 - فرماندار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات، بر اساس ماده (32)
قانون به منظور تشکیل هیأت اجرایی شهرستان از سایر اعضای‌اداری هیأت دعوت به عمل
آورد.
‌ماده 22 - فرماندار موظف است در اجرای تبصره ذیل ماده (32) قانون، به منظور تعیین
معتمدین اصلی و علی‌البدل عضو هیأت اجرایی شهرستان (25) نفر از‌معتمدان اقشار مردم
را انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت، به طور کتبی به هیأت نظارت شهرستان معرفی
نماید.
‌ماده 23 - هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (2) روز پس از وصول اسامی (25)
نفر معتمدان از فرماندار، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید‌صلاحیت آنان به
فرماندار اعلام نماید.
‌تبصره - چنانچه هیأت نظارت شهرستان، معتمدان پیشنهادی فرماندار را تأیید ننماید،
فرماندار موظف است به همان تعداد معتمدان دیگری را به هیأت نظارت‌معرفی نماید.
‌ماده 24 - فرماندار موظف است پس از وصول نظریه کتبی هیأت نظارت شهرستان، بلافاصله
از (25) نفر معتمدان به طور کتبی دعوت به عمل آورد.
‌مدعوین حداکثر ظرف (3) روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل
دو سوم آنان (17 نفر از 25 نفر) در حضور هیأت نظارت و‌اعضای اداری هیأت اجرایی، از
بین خود (7) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (7) نفر را به عنوان معتمدان
علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت‌نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورتجلسه
می‌نمایند.
‌ماده 25 - فرماندار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل و تشکیل هیأت
اجرایی را از طریق سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور‌اعلام نماید.
‌ماده 26 - مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب حداکثر پنج روز
می‌باشد.
‌ماده 27 - دو سوم اعضای هیأت اجرایی برای رسمیت جلسات، موضوع ماده (36) قانون و
تبصره (1) ذیل آن، (8) نفر می‌باشد.
‌ماده 28 - رؤسای هیأتهای اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی لازم، فردی را که به
طور همزمان در بیش از یک هیأت اعم از اجرایی یا نظارت عضویت دارد،‌در یک هیأت ابقا
و از سایر هیأت حذف نماید.
‌ماده 29 - هیأت اجرایی موظف است در اجرای مواد (62) و (65) قانون یک نسخه از کلیه
صورتجلسه‌ها آگهی‌ها خود را به هیأت نظارت شهرستان تحویل‌نماید.
‌ماده 30 - هیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجرای ماده (39) قانون، تشکیل جلسه
می‌دهد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه انتخابیه را تعیین و‌پس از تنظیم
صورتجلسه، یک نسخه آن را به فرماندار تسلیم می‌نمایند.
‌ماده 31 - فرماندار موظف است بر اساس صورتجلسه دریافتی از هیأت اجرایی آگهی
انتخابات حاوی تاریخ اخذ رأی، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان،‌جرایم و
تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ را تنظیم و در موعد مقرر برای
اطلاع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید.
‌ماده 32 - فرماندار موظف است در اجرای ماده (40) قانون، پس از وصول اسامی اعضای
شعبه ثبت نام و اخذ رأی نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید.
‌ماده 33 - فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رأی
محل شعب ثبت نام و اخذ رأی آماده شود.
‌ماده 34 - فرماندار موظف است برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده
که باید حتی‌الامکان از کارمندان دولت باشد، از رف خود تعیین و‌نسبت به صدور حکم
آنان اقدام نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و
لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ و محل مراجعه، از ایشان‌برای شرکت در جلسه توجیهی
دعوت به عمل آورد.
‌ماده 35 - فرماندار موظف است پس از حضور نمایندگان خود را در جلسه توجیهی، صندوق
و تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی مورد نیاز را به‌آنان تحویل دهد
و پس از توجیه برنامه ثبت نام و اخذ رأی و قرائت آرا و سایر آموزش‌های لازم،
ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه‌حاضر باشند.
‌تبصره - نمایندگان فرماندار موظف بلافاصله پس از حضور در محل شعبه ثبت نام و اخذ
رأی، صندوق و تعرفه و برگ‌های رأی و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز‌را در اختیار
اعضای شعبه قرار داده و آنان را نسبت به وظایف خود توجیه نمایند.
‌مسئولیت حفظ و حراست از برگ‌های رأی به منظور جلوگیری از خروج آنها از محل شعبه
اخذ رأی به عهده نماینده فرماندار می‌باشد.
‌ماده 36 - در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی
از طرف هیأت نظارت شهرستان، فرماندار موظف است نسبت به اعزام‌وی به نحوی که قبل از
شروع اخذ رأی در محل شعبه حضور داشته باشند، اقدام نماید.
‌ماده 37 - فرماندار موظف است برای حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأی با همکاری و
هماهنگی نیروی انتظامی به تعداد لازم و حداکثر تا (3) نفر از مأموران‌مذکور انتخاب
و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را به همراهان نماینده خود و ناظر و اعضای شعبه
ثبت نام و اخذ رأی به محل اعزام نماید.
‌هیأت‌های نظارت
‌ماده 38 - در اجرای ماده (53) قانون و به استناد ماده (73) قانون اصلاح قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور - مصوب1365.4.29 - به
منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای
اسلامی کشور متشکل از (3) نفر از اعضای کمیسیون‌شوراها و امور داخلی و (2) نفر از
اعضای کمیسیون اصل (90) به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
‌تبصره - در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیون‌های مذکور داوطلب نباشد مجلس از
میان سایر نمایندگان داوطلبان (5) نفر را انتخاب می‌نماید.
‌ماده 39 - در اجرای ماده (53) قانون و با استناد ماده (74) قانون اصلاح قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور - مصوب1365.4.29 - به
منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در هر استان هیأت نظارت استان
مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌آن استان به تعیین هیأت مرکزی
نظارت تشکیل می‌شود.
‌هیأت مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای هیأت نظارت استان، اسامی آنان را به ستاد
انتخابات استان مربوط و ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.
‌تبصره - در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب
از آن استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه اعضا از بنی نمایندگان استان‌های‌مجاور با
هیأت مرکزی نظارت می‌باشد.
‌ماده 40 - ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیأت نظارت استان اسامی
نامبردگان را به فرمانداریها تابع اعلام می‌نماید.
‌ماده 41 - هیأت نظارت استان در هر شهرستان هیأت نظارت شهرستان بر انتخابات
شوراهای اسلامی کشوری را مرکب از (5) نفر از معتمدان محل تشکیل‌می‌دهد و اسامی
آنان را به فرمانداری ذیربط و ستاد انتخابات استان اعلام می‌نماید.
‌ماده 42 - هیأت نظارت شهرستان می‌تواند برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر
ناظر تعیین و نامبرده را حداکثر تا یک روز مانده ه روز اخذ رأی به فرماندار‌معرفی
نماید.
‌ماده 43 - شرکت اعضای هیأت نظارت شهرستان در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر
صحت برگزاری انتخابات می‌باشد و عدم حضور آنان در‌جلسات و یا خودداری از امضای
صورتجلسه‌ها مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.
‌ماده 44 - هیأتهای نظارت در چهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی تنها ناظر بر اجرای
صحیح قانون می‌باشند و حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند.
‌اعلام داوطلبی، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
‌ماده 45 - فرماندار موظف است بلافاصله بعد از وصول دستور شروع انتخابات آگهی ثبت
نام از داوطلبان، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام، محل ثبت نام،‌شرایط
انتخاب‌شوندگان و مدارک مورد نیاز شامل اصل شناسنامه عکس‌دار، دو نسخه تصویر کلیه
صفحه‌های شناسنامه و چهار قطعه عکس جدید 4 X 3 را‌منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر از
داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد.
‌ماده 46 - فرماندار می‌تواند با صدور حکم کتبی، مسئول یا مسئولانی از بین
کارمندان فرمانداری را برای ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید.
‌ماده 47 - داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و ارایه
مدارک مورد نیاز شخصاً پرسشنامه اعلام داوطلبی را در دو نسخه در‌حضور مسئول ثبت نام
تکمیل می‌نمایند.
‌مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی با اصل شناسنامه، رسید مدارک و
پرسشنامه را به وی تسلیم می‌دارد.
‌ماده 48 - هیأت اجرایی بلافاصله پس از تشکیل، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
را فراهم می‌نماید.
‌ماده 49 - فرماندار موظف است در اجرای ماده (46) قانون در پایان هر روز اسامی و
مشخصات کلیه داوطلبان را به منظور بررسی سوابق به مراجع ذی‌ربط‌محل از قبیل اداره
اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید.
‌تبصره - فرماندار موظف است به منظور پرهیز از هر گونه اشتباه و از قلم‌افتادگی در
پایان مهلت قانون ثبت نام نیز بلافاصله اسامی کلیه داوطلبان حوزه انتخابیه را‌که
سوابق آنها از قبل استعلام شده است بر اساس حروف الفبا به راجع یاد شده ارسال
نماید.
‌ماده 50 - مراجع مذکور در ماده (46) قانون موظف در اجرای تبصره (2) ذیل همان ماده
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک‌از داوطلبان نتیجه
بررسی‌های انجام شده در خصوص سوابق آنان را به طور کتبی به فرماندار اعلام نمایند.
‌تبصره - اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان بر
اساس قانون تنها از وظایف و اختیارات هیأتهای اجرایی و نظارت‌می‌باشد و دستگاه‌های
یاد شده در ماده (46) قانون حق اظهارنظر در این مورد را ندارند و موظفند فقط سوابق
داوطلبان را منعکس نمایند.
‌ماده 51 - فرماندار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هر یک از
داوطلبان، جلسات هیأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت‌هفت روز پس از وصول
سوابق هر یک از داوطلبان با رعایت کامل متن ماده (49) قانون، به صلاحیت آنان
رسیدگی و نتیجه را صورتجلسه نماید و بلافاصله یک‌نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمی
را به هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید.
‌ماده 52 - هیأت نظارت شهرستان پس از وصول جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به
استناد ماده (48) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (7) روز از‌وصول هر یک از
صورتجلسات، نظریه خود مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را به طور کتبی به
فرماندار اعلام نماید.
‌ماده 53 - فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید
یا رد تصمیمات هیأت اجرایی شهرستان در خصوص بررسی‌صلاحیت داوطلبان و همچنین با
رعایت قسمت اخیر ماده (48) قانون مبنی بر ملاک عمل بودن نظر هیأت اجرایی پس از
پایان مهلت تعیین شده برای هیأت‌نظارت بلافاصله مراتب تأیید یا رد صلاحیت هر یک از
داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تأیید شده یا رد شده ذیربط ابلاغ نماید.
‌ماده 54 - هیأت نظارت استان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره (3) ماده (50)
قانون، نظر خود در خصوص تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی‌که صلاحیتشان در
هیأت اجرایی رد شده و شاکی بوده‌اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به
منظور ارسال به فرمانداری مربوط به ستاد انتخابات‌استانداری تسلیم نماید.
‌تبصره - چنانچه در مهلت مقرر هیچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشده مراتب
صورتجلسه و به همان نحو عمل خواهد شد.
‌ماده 55 - ستاد انتخابات استانداری موظف است پس از وصول صورتجلسه رسیدگی به
شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده از هیأت نظارت استان، بلافاصله‌مراتب را به
فرمانداری مربوط اعلام نماید.
‌ماده 56 - فرماندار موظف است پس از وصول نظریه نظارت استان، آگهی اسامی نامزدهای
انتخاباتی را حداکثر ظرف سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخذ‌رأی به منظور اطلاع
اهالی حوزه انتخابیه در حوزه مذکور منتشر نماید.
‌ماده 57 - در اجرای ماده (24) قانون نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن
نماینده در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی موظفند حداکثر تا سه روز قبل از‌روز اخذ
رأی اسامی و مشخصات و یک قطعه عکس نمایندگان خود را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند.
‌ماده 58 - هیأت اجرایی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی معرفی نامه و
یا کارت شناسایی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید.
‌ماده 59 - شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای
مربوط جمع‌آوری و با امضای وی به هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستان‌تسلیم خواهد شد.
‌ماده 60 - تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزدها به
عهده نامزد معرفی‌کننده خواهد بود.
‌تبلیغات
‌ماده 61 - مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (18) روز
قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا (24) ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه‌خواهد داشت.
‌تبصره - فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات شوراها توسط داوطلبان عضویت در شوراها و
طرفداران آنان تحت هر عنوان، قبل و بعد از مدت تعیین شده ممنوع‌است.
‌ماده 62 - تبلیغات انتخاباتی فقط به روش‌های مشروح زیر مجاز است:
1 - تشکیل جلسات سخنرانی و پرش و پاسخ
2 - انتشار عکس و پوستر کاغذی در یک نوع و یک اندازه به رنگ سیاه و سفید و حداکثر
در قطع 40 X 50 سانتیمتر و با استفاده از نمونه عکسی که به هنگام‌ثبت نام و اعلام
داوطلبی به مسئولان ثبت نام ارایه شده است.
3 - انتشار زندگی‌نامه در یک نوع و به رنگ سیاه و سفید.
‌بنابر این دیوارنویسی، به راه انداخت کاروانهای تبلیغاتی و تظاهرات خیابانی و
استفاده از پارچه و یا موادی غیر از کاغذ و نیز استفاده از تراکت و پلاکارد و
امثال‌آنها در تبلیغات انتخاباتی به کلی ممنوع است.
‌تبصره 1 - به لحاظ حفظ حرمت و قداست حضرت امام خمینی (‌ره) مقام معظم رهبری
استفاده از عکس و نام و فرمایشات ایشان در عکس پوستر و زندگی‌نامه‌به هر شکل و
عنوان ممنوع است.
‌تبصره 2 - در عکس و پوستر و زندگی‌نامه غیر از نوشتن مشخصات فردی و سوابق تحصیلی،
شغلی و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی و‌اعلام طرح‌ها و برنامه‌ها
و خدماتی که در چهارچوب اهداف و وظایف شوراها می‌باشد، نوشتن هر گونه مطالب دیگری
ممنوع است.
‌تبصره 3 - استفاده از عکس نامزد انتخاباتی از نوع همان سیاه و سفید که در تهیه
پوستر به کار گرفته شده، در زندگی‌نامه بلامانع است.
‌تبصره 4 - درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت‌های مورد ادعا در آثار تبلیغاتی
باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز بتوان به هیأت اجرایی‌ارایه نمود.
‌تبصره 5 - استفاده از بلندگو در سخنرانی‌ها به گونه‌ای که مخل آسایش دیگران نباشد
مجاز است.
‌تبصره 6 - استفاده از عکس یا لباس فرم نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجی ممنوع
است.
‌ماده 63 - هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی، شخصیت‌ها، گروه‌ها، اتحادیه‌ها، احزاب،
مجامع و انجمن‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی، صنفی و تخصصی،‌جز تشکل‌هایی که در زمینه
مسائل سیاسی فعالیت می‌نمایند و دارای پروانه رسمی فعالیت از مراجع قانونی
می‌باشند مجاز به تبلیغ نامزدهای انتخاباتی نیستند و‌نامزدهای انتخاباتی نیز حق
استفاده از نام آنها در حمایت از خود در آثار تبلیغاتی را ندارند.
‌ضمناً تشکل‌های مذکور مجاز به تبلیغات، فقط تحت نام آن تشکل می‌توانند تبلیغ
نمایند و تبلیغ تحت نام اشخاص عضو آن تشکیل ممنوع است.
‌تبصره - مجامع، احزاب و گروه‌های مجاز می‌توانند حمایت خود از نامزد انتخاباتی
مورد نظر را به طور کتبی به وی اعلام نمایند و نامزد مزبور مجاز است‌حمایت آنان در
آثار تبلیغاتی خود منعکس و منتشر نماید.
‌ماده 64 - از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدهای انتخاباتی، انجام هر گونه فعالیت
تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدها از صدا و سیما، میز خطابه، نماز جمعه
و‌تریبون مجلس شورای اسلامی و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی یا دولتی دارد و
فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر‌امکانات
وزارتخانه‌ها، و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و
مؤسسات که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌نمایند و‌مؤسسات و نهادهایی
که دارای آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات
مزبور ممنوع است.
‌ماده 65 - مجریان و ناظران انتخابات تحت هیچ عنوان و هیچ شرایط حق فعالیت
تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی را ندارند.
‌ماده 66 - الصاق عکس و پوستر بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی
بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش‌دولتی و
یا خصوصی، مساجد و تکایا، نهادها، وسایط نقلیه عمومی، صندوق‌های پست، باجه‌های
تلفن، پست‌های فشار قوی برق و سایر تأسیسات متعلق به‌وزارت نیرو پل‌ها و تابلوها و
تأسیسات متعلق به وزارت راه و ترابری در جاده‌ها و هر گونه تابلو راهنما ممنوع است
و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین‌مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب
قانونی به مقام‌های قضایی تحویل می‌نمایند. فرمانداری‌ها نیز باید با استفاده از
امکانات محلی نسبت به امحای‌چنین اوراق و آثاری اقدام نمایند.
‌تبصره - هیأت‌های اجرایی موظفند با همکاری شهرداری و یا سایر امکانات محلی،
محل‌های مناسبی را به منظور الصاق و یا آویختن آثار تبلیغاتی نامزدها‌تعیین
نمایند.
‌ماده 67 - هیچ کس حق ندارد عکس یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در
محل‌های مجاز الصاق شده است، در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره‌یا معدوم نماید.
‌ماده 68 - هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت
نام و اخذ رأی وجود دارد باید قبل از شروع اخذ رأی توسط اعضای شعبه‌امحا شود.
‌ماده 69 - در صورتی که مطبوعات و نشریات، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی
درج کنند و یا مطالبی بنویسد که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از‌نامزدهای معین
باشد نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف (18) ساعت پس از انتشار به وسیله فرمانداری
به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ‌فوری آن قبل از زمان ممنوعیت، طبق
قانون مطبوعات می‌باشد.
‌در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، مسئول آن باید
با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت‌ممنوعیت چاپ
می‌شود ارسال دار دو آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود.
‌در صورت انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز نامزد معترض حق دارد نظر خود
را منتشر نماید.
‌ماده 70 - نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه
نامزدهای دیگر نیستند و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا نامزد مورد نظرشان‌را
مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع است.
‌ماده 71 - نمونه هر گونه آثار تبلیغات انتخاباتی نامزدهای باید قابل از چاپ و
انتشار به تأیید هیأت اجرایی مربوط برسد. بنا بر این انتشار هر گونه آثار تبلیغاتی
که‌اثر مهر و یا امضای هیأت اجرایی را نداشته باشد ممنوع است و هیأت اجرایی موظف
است بلافاصله به روش‌های مقتضی نسبت به جمع‌آوری و امحای آنها‌اقدام نماید.
‌ماده 72 - زمان و مکان هر گونه تجمع و تشکیل جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ باید
حداقل (48) ساعت قبل از برگزاری، به اطلاع هیأت اجرایی برسد.
‌ماده 73 - تشکیل ستاد تبلیغات انتخابات نامزدها بودن اعلام نشانی محل ستاد و نام
مسئول و اعضای آن به هیأت اجرایی به کلی ممنوع است.
‌ماده 74 - هیأت اجرایی می‌تواند از نظرات مشورتی ادارات و سازمان‌هایی که در امر
تبلیغات صاحب نظر و ذیربط می‌باشند مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و سازمان
تبلیغات اسلامی و غیر اینها در امر ساماندهی و کنترل تبلیغات انتخاباتی نامزدها
استفاده نمایند و سازمان‌های مذکور در صورت درخواست هیأتهای‌اجرایی، موظف به
همکاری و شرکت در جلسات هیأت اجرایی می‌باشد.
‌برنامه روز اخذ رأی و قرائت‌آرا و اعلام نتیجه اخذ رأی
‌ماده 75 - اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل
شعبه حاضر می‌شوند، ابتدا به استناد تبصره (2) ذیل ماده (40) قانون،‌نسبت به
انتخاب هیأت رییسه و منشی‌ها اقدام و مراتب را در صورتجلسه درج می‌نمایند، سپس
صندوق اخذ رأی را در حضور نماینده فرماندار و نظار بر‌انتخابات (‌در صورت حضور)
باز می‌کنند و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق، آن را لفاف، با لاک و مهر
شعبه ثبت نام و اخذ رأی لاک و مهر‌می‌نمایند و پس از امضا و تأیید مراتب فوق در
صورتجلسه برنامه اخذ رأی و قرائت آرا را در (6) مرحله به شرح زیر انجام می‌دهند:
‌الف - مرحله مراجعه رأی‌دهندگان
ب - مرحله کنترل
ج - مرحله ثبت نام
‌د - مرحله اخذ رأی
ه - مرحله قرائت و شمارش آرا
‌و - مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه
‌الف - مرحله مراجعه رأی‌دهندگان
1 - اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی‌دهندگان از یک سمت وارد محل شعبه
شوند و پس از دادن رأی از سمت دیگر خارج گردند.
2 - مأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده فرماندار یا رییس شعبه ثبت نام و
اخذ رأی از ازدحام در داخل محوطه اخذ رأی ممانعت نمایند تا اخذ رأی در‌کمال آرامش
انجام پذیرد.
3 - رأی‌دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی
حضور می‌یابند و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأی وارد محوطه‌اخذ رأی
می‌شوند.
ب - مرحله کنترل
‌کنترل در سه مرحله انجام می‌شود:
1 - کنترل شناسنامه:
‌نماینده فرماندار یا رییس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رأی حداقل
(15) سال تمام سن داشته باشد.
‌الف - شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد.
ب - شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی حداقل (15)
سال تمام سن داشته باشد.
2 - نماینده فرماندار با رییس شعبه و یا هر یک از سه منشی انگشت سبابه دست راست
رأی‌دهنده را کنترل می‌نماید تا آلوده به رنگ جوهر استامپ، که‌نشان‌دهنده رأی در
شعبه دیگر است نباشد.
‌در صورتی که مراجعه‌کننده دارای شناسنامه‌ای باشد که ممهور به مهر انتخابات در
روز اخذ رأی است و دلالت بر دادن رأی در شعبه دیگری نماید و یا در انگشت‌سبابه او
اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأی دیگری مشاهده شود، با دستور نماینده فرماندار از رأی
دادن وی جلوگیری به عمل می‌آید.
3 - کنترل شرط احراز توطن:
‌به استناد بند (3) ماده (25) و تبصره ذیل آن، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی به
شورهای مقتضی کنترل می‌نمایند که شخص رأی‌دهنده و یا افراد تحت تکفل‌وی (‌همسر و
فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رأی در محل سکونت داشته باشد.
‌به استناد قسمت اخیر بند (3) ماده (25) قانون، در شهرها و شهرک‌های بالای یکصد
هزار نفر جمعیت نیازی به احراز سکونت نمی‌باشد.
ج - مرحله ثبت نام
1 - پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از این که شناسنامه متعلق به
مراجعه‌کننده است و واجد شرایط رأی دادن می‌باشد، یک نفر از منشی‌ها نسبت به‌ثبت
مشخصات وی بر اساس مندرجات شناسنامه بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت
رأی‌دهنده روی برگ تعرفه، آن را با قید تاریخ با مهر انتخاب‌ممهور و امضا
می‌نماید.
2 - متصدی ثبت نام شناسنامه رأی‌دهنده، را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وی
تحویل می‌نماید.
‌د - مرحله اخذ رأی
1 - پس از ثبت نام از رأی‌دهنده متصدی ثبت نام برگ رأی را بعد از ممهور نمودن به
مهر انتخابات از محل نقطه‌چین از تعرفه انتخاباتی جدا می‌کند و به‌رأی‌دهنده تسلیم
می‌نماید تا رأی‌دهنده اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به تعداد
اعضای اصلی شورا بر روی آن بنویسد، تا کند داخل صندوق‌بیندازد و از درب خروجی شعبه
خارج شود. بدیهی است تعرفه‌های انتخاباتی در محل شعبه باقی می‌ماند و باید در
نگهداری و حفاظت آنها دقت مراقبت کامل‌به عمل آید.
2 - نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که
رأی‌نویسی مخفی باشد و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص‌دیگری انجام
پذیرد و هیچ یک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مأمورین انتظامی و نماینده
هیأت نظارت و اصولاً کلیه افراد که به هر گونه در شعبه وظیفه‌ای‌بر عهده دارند حق
نوشتن رأی برای اشخاص را ندارند.
‌در صورتی که برای نوشتن رأی نیاز به فرد دیگری باشد رأی دهنده بایستی از وجود
افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند استفاده نماید و اعضای شعبه‌نیز کنترل
نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.
3 - نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارد و در صورت
مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف است مراتب را به اعضای شعبه و‌نماینده فرماندار
تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی
حاضر در شعبه جلب مراتب را صورتجلسه نمایند و‌همراه خاطی تحویل مقام‌های قضایی
دهند.
ه - مرحله قرائت و شمارش آرا اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حصول
اطمینان از اینکه کلیه مراجعه‌کنندگان رأی خود را در صندوق‌های‌رأی انداخته‌اند و
دیگر کسی برای دادن رأی در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه‌های و
ثبت تعداد آن در صورتجلسه با حضور نماینده‌فرماندار و نماینده هیأت نظارت شمارش و
قرائت آرا را به ترتیب ذیل آغاز می‌نمایند:
1 - ابتدا رییس یا نایب رییس شعبه اخذ رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه‌های
باشد بر اساس بند "ج" ماده (20) قانون، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر‌چاپی و
متفرقه و سپس از مجموع برگ‌های رأی بدون اینکه خوانده شود برمی‌دارند و جمله
"‌باطل شد" را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورتجلسه اخذ رأی‌نیز درج و در
پایان ضمیمه صورتجلسه می‌نمایند.
‌الف - چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه‌ها باشد بر اساس
بند "ج" ماده (20) قانون، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه‌و سپس
از مجموع برگ‌های رأی بدون اینکه خوانده شود بر می‌دارند و جمله "‌باطل شد" را در
پشت آن قید و تعداد آن را در صورتجلسه اخذ رأی نیز درجه و در‌پایان ضمیمه صورتجلسه
می‌نمایند.
ب - در صورتی که تعداد اوراق رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه‌ها باشد
اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج‌می‌شود.
2 - پس از این که شمارش آرا به ترتیب یاد شده انجام شد، قرائت آرا با رعایت مواد
(19)، (20)، (22) و (23) قانون و بندها و تبصره‌های ذیل آنها انجام خواهد‌شد.
‌و - مرحله تنظیم صورتجلسه
‌پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورتجلسه اخذ رأی شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس
تعداد رأی هر پس از انجام این کار، صورتجلسه به امضای نماینده‌فرماندار و اعضای
شعبه اخذ رأی و نماینده هیأت نظارت می‌رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک
انتخاباتی و یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی داخل صندوق‌رأی قرار داده می‌شوند و پس از
لاک و مهر شدن صندوق یا صندوق‌ها، اعضا شعبه اخذ رأی به اتفاق نماینده فرماندار و
به همراه نماینده هیأت نظارت و مأموران‌محافظ صندوق، صندوق یا صندوق‌های رأی همراه
با یک نسخه از صورتجلسه نتایج آرای شعبه و سایر مدارک رسماً تحویل هیأت اجرای
می‌دهند.
‌از سه نسخه باقی مانده صورتجلسه نتایج آرا، یک نسخه تحویل نماینده هیأت نظارت یک
نسخه تحویل نماینده فرماندار و یک نسخه نیز تحول رییس شعبه‌می‌شود.
‌اگر در روز اخذ رأی مسائل و مشکلاتی پدید آید باید در قسمت انتهای صورتجلسه نوشته
شود و به امضای اعضای شعبه، نماینده فرماندار و نماینده هیأت‌نظارت شهرستان برسد.
‌ماده 76 - هیأت اجرایی پس از دریافت صندوق یا صندوق‌های محتوی آرا و مدارک و
صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه، حضور‌اعضای هیأت نظارت شهرستان
نسبت به تنظیم صورتجلسه نتیجه اخذ رأی در حوزه انتخابیه اقدام می‌نماید و یک نسخه
از صورتجلسه را برای انتشار آگهی‌نتیجه انتخابات به فرماندار تحویل می‌دهد.
‌ماده 77 - فرماندار موظف است بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخذ رأی از
هیأت اجرایی شهرستان نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار‌آن در حوزه
انتخابیه اقدام نماید.
‌بررسی شکایات
‌ماده 78 - به استناد ماده (52) قانون، هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام
نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات،‌شکایات
واصله را بپذیرند و ظرف مدت پنج روز به آنها رسیدگی نمانید.
‌بنابر این چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیأت اجرایی
شهرستان واصل شود هیأت مذکور موظف است حداکثر طرف مدت پنج روز پس‌از وصول هر
شکایات در جلسه مشترک با هیأت نظارت شهرستان به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه
نمایند.
‌تبصره 1 - شکایاتی قابل طرح و بررسی می‌باشد که نام و نام خانوادگی، نام پدر،
آدرس محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می‌نماید دارا باشند.
‌تبصره 2 - هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات چنانچه هیچ
گونه شکایتی از انتخابات دریافت ننموده باشد مراتب عدم وصول‌شکایت را نیز صورتجلسه
می‌نماید.
‌ماده 79 - هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات بلافاصله با
توجه به شکایات دریافتی و بررسی کلی چگونگی برگزاری انتخابات،‌نظریه خود را در
مورد چگونگی برگزاری و پیشنهاد تأیید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی
صورتجلسه‌ای به هیأت نظارت شهرستان اعلام نماید.
‌تبصره 1 - چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه
شود که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، هیأت اجرایی شهرستان‌موظف است آرای باطل شده
را در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور
منظور نماید.
‌تبصره 2 - پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می‌باید
مستدل و بر اساس مواد قانون باشد.
‌ماده 80 - هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول نظریه پیشنهاد
هیأت اجرایی شهرستان، چنانچه صحت برگزاری انتخابات را‌تأیید کند مراتب را صورتجلسه
و یک نسخه از آن را برای فرماندار ارسال نماید.
‌تبصره 1 - هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت یاد شده چنانچه صحت
برگزاری انتخابات را تأیید ننماید، پیشنهاد ابطال انتخابات حوزه‌انتخابیه را طی
صورتجلسه‌ای همراه با دلایل و مدارک مستند به هیأت نظارت استان ارایه نماید.
‌تبصره 2 - هیأت نظارت شهرستان مؤظف است پس از وصول پیشنهاد ابطال انتخابات از
هیأت نظارت شهرستان حداکثر پنج روز چنانچه با پیشنهاد ابطال‌انتخابات موافق نباشد
مراتب را طی صورتجلسه‌ای به هیأت مذکور اعلام نماید و در صورتی که با پیشنهاد
ابطال موافق باشد موظف است مراتب را به منظور‌اظهارنظر نهایی به هیأت مرکزی نظارت
اعلام نماید.
‌تبصره 3 - هیأت مرکزی نظارت موظف است ظرف پنج روز پس از وصول صورتجلسه از هیأت
نظارت استان، نظر نهایی خود را در خصوص تأیید صحت یا‌ابطال برگزاری انتخابات به
هیأت نظارت استان اعلام نماید.
‌تبصره 4 - هیأتهای نظارت موظفند از طریق سلسله مراتب و به همان ترتیبی که
صورتجلسه‌های اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت برگزاری‌انتخابات در حوزه انتخابیه
را دریافت نموده‌اند نظریه خود را به هیأت اجرایی شهرستان اعلام نمایند.
‌تبصره 5 - به استناد ماده (58) قانون ابطال یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت
انتخابات مؤثر باشد با تأیید هیأت مرکزی نظارت معتبر خواهد بود.
‌بنابر این هیأتهای نظارت شهرستان و استان در اظهارنظرهای خود در خصوص صحت و یا
عدم صحت برگزاری انتخابات این موضوع را مد نظر خواهند داشت.
‌ماده 81 - فرمانداری موظف است پس از وصول صورتجلسه مبنی بر تأیید صحت برگزاری و
یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه مراتب را از طریق انتشار آگهی به‌آگاهی اهالی
حوزه انتخابیه برساند.
‌ماده 82 - به استناد ماده (56) قانون چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات
معترض باشد، حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار آگهی می‌تواند‌شکایت خود را حسب
مورد به هیأت نظارت استان اعلام نماید.
‌ماده 83 - هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (15) روز پس از وصول شکایات
معترضان بر اساس مواد (56) و (59) قانون، نتیجه قطعی و نهایی‌انتخابات حوزه
انتخابیه را به فرماندار مربوط اعلام نماید.
‌تبصره 1 - چنانچه ظرف مهلت مقرر شکایتی واصل نشود مراتب عدم وصول شکایت نیز به
فرماندار مربوط اعلام خواهد شد.
‌تبصره 2 - فرماندار موظف است نظر قطعی و نهایی دریافتی از هیأت نظارت استان در
خصوص تأیید یا عدم تأیید صحت برگزاری انتخابات را از طریق انتشار‌آگهی به آگاهی
اهالی حوزه انتخابیه برساند.
‌ماده 84 - فرماندار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه انتخابات موضوع ماده (80) و
تبصره (2) ذیل ماده (82) این آیین‌نامه یک نسخه از نتایج قطعی و‌نهایی انتخابات
حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات استانداری و یک نسخه آن را به ستاد انتخابات
کشور ارسال نماید.
‌صدور کارت عضویت اعضا و انحای اوراق انتخاباتی
‌ماده 85 - کارت عضویت اعضای شوراها با امضای فرماندار و مهر فرمانداری صادر
می‌شود.
‌تبصره - کارت عضویت فقط برای اعضای اصلی شورا صادر می‌شود.
‌ماده 86 - فرماندار موظف است پس از وصول دستور امحای آرا و اوراق انتخابات شوراها
از ستاد انتخابات کشور حتی‌الامکان با حضور اعضای هیأتهای‌اجرایی و نظارت نسبت به
امحای اوراق تعرفه و برگ‌های رأی مصرف شده حوزه انتخابیه در صورتی که کارت عضویت
اعضای آن صادر شده باشد به نحو‌مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را به
ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات استانداری اعلام نماید.
‌ماده 87 - دستورالعمل اجرایی و فرم‌های مربوط به این آیین‌نامه پس از تصویب وزیر
کشور قابل اجرا می‌باشد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: