چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 20 مهر 1400 20:54

بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه 1400 (مقطع تغییر دولت) و پیش بینی کسری بودجه غیرقابل تأمین تا پایان سال

مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد:

لایحه بودجه سال 1400 همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل توجه و منابع بیش برآورد شده به خصوص از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. علی رغم تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل توجهی نکرد. طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تأمین تا انتهای سال 1400 ناشی از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.
در این گزارش ابتدا به بررسی عملکرد تحقق بودجه در منابع و مصارف تا تاریخ 15 مردادماه 1400 پرداخته شده است (چهارونیم ماهه ـ مقطع تغییر دولت). در ادامه پیش بینی تحقق منابع بودجه تا آخر سال 1400 و کسری غیرقابل تأمین ارائه می شود.

متن كامل گزارش

موارد مرتبط