پنج شنبه, 25 آبان 1396 ساعت 14:04

بودجه اعتبارات دستگاه های حمایتی و امدادی در سال 1396

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی وضعیت بودجه اعتبارات دستگاه های حمایتی و امدادی در سال 1396 را منتشر کرده بود که در چکیده آن چنین آمده است:

لايحه بودجه سال 1396در شكلي نه چندان متفاوت با قانون بودجه سال 1395 ارائه شده است.  در لايحه بودجه سال 1396 اعتبارات با حدود » امور رفاه اجتماعي « 73 هزار ميليارد تومان معادل 25درصد از كل اعتبارات هزينهاي امور دهگانه بودجه سال 1396 است. سهم درصد اعتبارات فصول مرتبط با حوزه حمايتي و امدادي بودجه از امور رفاه اجتماعي در سال 1396 ، به ترتيب، فصل امداد و نجات1.15 درصد، فصل حمايتي68.17 درصد و فصل توانبخشي حدود 2 درصد از بودجه امور رفاه اجتماعي در سال 1396 است. در مجموع71.27 درصد معادل 52 هزار ميليارد تومان از اعتبارات فصل امور رفاه اجتماعي به سه فصل امداد و نجات، حمايتي و توانبخشي اختصاص داده شده است.

سهم اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني )ره(، هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان بهزيستي كشور از مجموع سه فصل فوقالذكر حدود 25 درصد، معادل 18هزار ميليارد تومان است. همچنين در لايحه بودجه پيشنهادي رديف اعتباري جديدي تحت عنوان سازمان امور اجتماعي )ذيل اعتبارات وزارت كشور( با اعتباري معادل 20 ميليارد تومان جهت رصد و كنترل آسيبهاي اجتماعي و حفظ و ارتقاي سلامت اجتماعي لحاظ گرديده است كه يعني از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده و ذيل آن با وظايف دستگاههاي ديگر همپوشاني داشته و از وظايف اصلي و ذاتي وزارت كشور به دور است.

اعتبارات امور دفاعي و امنيتي در لايحه بودجه سال 1396 معادل 51 هزار ميليارد تومان است كه 21.42 درصد از آن معادل حدود 11 هزار ميليارد تومان به فصل امنيت عمومي اختصاص يافته است كه از اين مقدار حدود 2 درصد معادل 200 ميليارد تومان به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص يافته است و مجموع اعتبار پنج دستگاه ياد شده در لايحه پيشنهادي دولت معادل 18 هزار و 500 ميليارد تومان است.

در مجموع سهم اعتبارات 63 هزار ميليارد توماني فصول چهارگانه فوقالذكر حدود 22 درصد از اعتبارات 297 هزار ميليارد تومان امور دهگانه و 17 درصد از بودجه منابع و مصارف عمومي دولت به مبلغ 371 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395 با اعتبار 335 هزار ميليارد تومان يعني حدود 11 درصد رشد داشته است. پنج دستگاه مورد بررسي با اعتباري معادل 18 هزار و 500 ميليارد تومان حدود 6 درصد از اعتبارات امور دهگانه و 5 درصد بودجه منابع و مصارف عمومي دولت را به خود اختصاص داده است.

شايان ذكر است كه ديون دولت در سال 1396 ، بابت قوانين مرتبط با ايثارگران 30 ميليارد تومان است. همچنين 40 ميليارد تومان بابت قوانين مرتبط به كميته امداد امام خميني )ره( بدهكار است )جدول شماره 18 ماده واحده(.

در لايحه بودجه سال 1396 معادل 198ميليارد تومان اعتبار ذيل رديفهاي متفرقه مرتبط با پنج دستگاه ياد شده است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395 كه حدود 25 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

 

متن کامل گزارش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: