چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 24 مرداد 1398 ساعت 09:41

سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه و دســتفروشان گزارش نظارتی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

 

 

توضیحات: 

تهیه و تدوین : آقای میثم هاشم خانی / خانم زهرا موسوی / آقای محمد ناطقی / 

ناظر علمی : آقای شاهین جوادی / آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی / 

اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی / 

متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی /

 

16409.pdf  دانلود فایل PDF

 

موارد مرتبط