سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 12:08

بررسي اثرات اطلاعات نا متقارن بر بازار بيمه اتومبيل ايران در شهر تهران

نویسندگان:  عباسعلي ابونوري, مريم محمدحسيني

عنوان نشریه:   اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه) :   زمستان 1395 , دوره  10 , شماره  37 ; از صفحه 149 تا صفحه 164 .

چکیده:

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بيمه از اهميت خاصي برخوردار است. وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهاي بيمه و تعيين قراردادهاي بهينه از طريق شناخت ريسک پذيري افراد و طبقه بندي صحيح آن ها امکان پذير است. اين پژوهش با استفاده از اطلاعات بيمه اي 20000 بيمه گزار بيمه بدنه اتومبيل شرکت بيمه ايران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان300 بيمه گزار بيمه بدنه اتومبيل شرکت بيمه ايران در شهر تهران را به روش تصادفي ساده انتخاب و اطلاعات موجود از طريق تماس تلفني تکميل شده است. الگوي پژوهشي بر اساس مدل پروبيت و متغير ها شامل سن، تجربه رانندگي، درجه تحصيلات، نوع اتومبيل، وجود تصادف و عدم تصادف در سال1389 مي باشد. با استفاده از تعاريف ريسک، پوشش بيمه اي با اقتباس از مدل پروبيت و چياپوري و همکاران (2006) به بررسي وجود پديده اطلاعات نامتقارن از طريق نرم افزار Stata پرداختيم. بر اساس يافته هاي تحقيق، اين فرضيه که افرادي با پوشش بيمه اي بالاتر با احتمال تصادف بيشتري همراه اند، رد شده است. همچنين در نمونه مورد بررسي رابطه معنا داري بين وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ريسک پذيري افراد به اثبات نرسيد، اما ميان سطح تحصيلات وتعداد تصادفات بيمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تاييد قرار گرفت.

«متن کامل»

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: