پنج شنبه, 27 شهریور 1393 ساعت 10:11

صکوک منفعت و پوشش ريسک هاي مترتب بر آن

نویسندگان:  تقي ترابي, سمانه طريقي, عبداله دريابر, پيمان تاتايي

عنوان نشریه:  دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي) :   زمستان 1393 , دوره  7 , شماره  24 ; از صفحه 63 تا صفحه 77 .

چکیده:

يکي از نوآوري هاي دهه اخير در عرصه بحث هاي پولي و مالي اسلامي، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي است بر اساس عقدهاي اسلامي طراحي شده اند و جايگزين مناسبي براي اوراق بهادار ربوي به ويژه اوراق قرضه شمرده مي شوند. اين مقاله به بررسي چگونگي انتشار اوراق منفعت، تبيين انواع ريسک هاي مترتب بر اين اوراق و ذينفعان آن و ارائه راهکارهاي مديريت، کاهش و يا پوشش ريسک اين اوراق مي پردازد و انتظار بر آن است تا با تبيين ابعاد صکوک منفعت به ويژه ريسک اين اوراق زمينه انتشار و بهبود اين ابزار مالي در کشورهاي اسلامي بيش از پيش فراهم گردد. اوراق منفعت اوراق بهادارقابل معامله اي است که بر اساس عقود اسلامي منتشر گرديده و نشان دهنده مالکيت مشاع دارندگان آن بر منافع آينده دارايي هاي بادوامي است که در ازاي پرداخت مبلغي معين منتقل شده و دارندگان اوراق مي توانند از عين يا معادل مالي منافع بهره مند گردند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش و مدل ارائه شده جهت عملياتي شدن اين اوراق، ذينفعان يک اوراق بدهي شامل باني (صاحبان دارايي بادوام)، مشتريان واقعي و سرمايه گذاران مي گردد و اوراق منفعت ابزاري براي کسب بازدهي و پوشش ريسک هريک از اين ذينفعان مي باشد. باني اوراق ريسک فروش منافع آتي دارايي خود، سرمايه گذاران بازدهي مطمئن و مشتريان واقعي ريسک حق انتفاع از منافع آتي دارايي پايه را با انتشار، سرمايه گذاري و يا خريد اوراق منفعت پوشش مي دهند. هرچند اوراق منفعت در قالب مدل اين پژوهش يک ابزار مالي جهت کسب بازدهي و پوشش ريسک مي باشد ليکن همچون هر دارايي مالي ديگري در معرض ريسک هاي گوناگون همچون ريسک نرخ بهره، نقد شوندگي، ريسک عملياتي و... نيز مي باشد که راهکارهاي پوشش اين ريسک ها نيز تا حد امکان ارائه گرديده است.

«متن کامل»

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: