×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
یکشنبه, 28 شهریور 1395 10:00

تبيين کاربرد تئوري اختيار واقعي با تاکيد بر ميزان نوسانات بازدهي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان:  فريدون رهنماي رودپشتي, هاشم نيكومرام, تقي ترابي, جعفر جولا

عنوان نشریه:  چشم انداز مديريت مالي :   بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 (13) ; از صفحه 53 تا صفحه 69 .

چکیده:

در هر سيستم اقتصادي با توجه به گستردگي و عمق بازارهاي بخش واقعي و مالي، مديران با فرصت هاي متنوعي براي انجام سرمايه گذاري هاي آتي مواجه هستند که بيشتر در قالب مفاهيم تئوري اختيار بيان مي شود. از آنجاکه در مواردي، نوسانات بازدهي سهام متاثر از اين نوع فرصت ها است، لذا پژوهش حاضر در پي تبيين تئوري اختيار واقعي و بررسي تاثير آن بر نوسانات بازدهي سهام است. در اين پژوهش، نوسانات بازدهي دارايي پايه (سهام) بر مبناي انحراف معيار بازدهي سهام و اختيارات واقعي شرکت ها بر اساس چهار معيار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهاي فروش و نسبت ارزش بازاري به ارزش دفتري سهام محاسبه شده است. نتايج برازش مدل رگرسيون چند متغيره و رگرسيون لجستيک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقيق در فاصله سال هاي 1383 تا 1392، نشان مي دهد که درسطح اطمينان 95 درصد متغيرهاي موثر بر اختيار واقعي، بر نوسان بازدهي دارايي پايه اثرگذار است و هرچه ميزان اختيارات واقعي يک شرکت بيشتر باشد، اين تاثير قوي تر مي شود.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: