×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
یکشنبه, 04 مهر 1395 07:49

اثر آزادسازي مالي بر عملکرد بانک هاي تجاري ايران

نویسندگان:  اكبر دهقاني, علي حقيقت

عنوان نشریه:  فصلنامه سياست هاي راهبردي و كلان :   زمستان 1395 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 69 تا صفحه 89 .

چکیده:

مهمترين نهادهاي بازار مالي در هر کشوري بانک ها هستند وجود بازار مالي رقابتي در اقتصاد هر کشوري، تخصيص بهينه منابع مالي را در پي داشته و موجب شکوفايي، رشد و توسعه مناسب اقتصادي آن خواهد شد. اين پژوهش به بررسي اثر آزادسازي مالي بر عملکرد بانک هاي تجاري در ايران با استفاده از داده هاي سري زماني از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلي پرداخته است. براي برآورد تجربي، اين مطالعه از روش هم جمعي يوهانسون - جوسيليوس و الگوي تصحيح خطاي برداري استفاده شده است. نتايج به دست آمده از روش هم جمعي يوهانسون نشان مي دهد که در بلندمدت متغيرهاي ميزان وام پرداختي بانک، حجم نقدينگي، رشد اقتصادي، آزادسازي مالي و آزادسازي تجاري تاثير مثبت بر عملکرد بانک هاي تجاري و متغيرهاي نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تاثير منفي بر عملکرد بانک هاي تجاري دارند. همچنين ضريب تصحيح خطا نشان مي دهد که در هر دوره 0.28 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک هاي تجاري، تعديل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت مي کند.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: