سه شنبه, 04 آذر 1393 ساعت 00:39

تاثير آزادي اقتصادي، سياسي و مدني بر مهاجرت (با تاكيد بر مهاجرت نخبگان)

عنوان نشریه : مجلس و راهبرد : بهار1393 ، دوره21 ، شماره77 ، صفحه41_69

نویسندگان : ابوالفضل شاه آبادی ، آمنه جامه بزرگی

چکیده

هدف اصلي اين مطالعه بررسي تاثير آزادي اقتصادي و سياسي بر جريان بين المللي مهاجرت (با تاكيد بر مهاجرت نخبگان) از كشورهاي در حال توسعه منتخب به ايالات متحده آمريكا طي دوره زماني 1996-2009 با رهيافت پانل ديتا مي باشد. يافته هاي مطالعه حاكي است شاخص آزادي اقتصادي و فقدان آزادي سياسي و مدني تاثير منفي و معناداري بر جريان مهاجرت و مهاجرت نخبگان دارد. همچنين متغير انباشت مهاجرت نخبگان به طور مثبت و معنادار مهاجرت و مهاجرت نخبگان را تحت تاثير قرار مي دهد. متغير نرخ بيكاري دانش آموختگان دانشگاهي بر جريان مهاجرت تاثير بي معنا و بر مهاجرت نخبگان تاثير مثبت و معنادار دارد. همچنين شاخص توسعه انساني نيز بر كل مهاجرت و مهاجرت نخبگان تاثير منفي و معناداري دارد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: