×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
یکشنبه, 28 شهریور 1395 09:56

ارائه الگوي مديريت تعالي در صنعت سيمان با رويکرد سرمايه انساني

نویسندگان:  مرتضي هاشم پور, عباس خورشيدي, اصغر مشبكي, تقي ترابي

عنوان نشریه:  آموزش و توسعه منابع انساني :   زمستان 1395 , دوره  3 , شماره  11 #E0090 ; از صفحه 117 تا صفحه 138 .

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي مديريت تعالي در صنعت سيمان با رويکرد سرمايه انساني انجام شده است. اين پژوهش از نظر اهداف؛ کاربردي، از نظر داده؛ آميخته اکتشافي و از نظر نوع مطالعه، الف؛ پيمايش مقطعي و ب؛ مبتني بر نوع دلفي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه متخصصان و خبرگان حوزه صنعت سيمان به تعداد 1000 نفر تشکيل داده اند که بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده و مبتني بر جدول بولا 255 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در خصوص 216 شاخص طراحي شده محقق ساخته اظهار نظر نمودند. همچنين گروه نمونه 80 نفري را که بيش از 15 سال سابقه فعاليت در صنعت سيمان داشته اند و از بينش مديريتي لازم و همچنين تحصيلات بالاتري برخوردار بودند انتخاب و نظرشان در خصوص الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها از طريق تحليل عاملي تائيدي مورد بررسي قرار گرفت. اعتبار ابزار مذکور بوسيله آلفاي کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر 0.814 به دست آمد و به منظور بررسي روايي ابعاد و مولفه هاي مديريت تعالي با رويکرد سرمايه انساني از روايي سازه بهره برده ايم. آزمون آماري مورد استفاده در پژوهش تحليل عاملي اکتشافي و تحليل عاملي تائيدي مي باشند. يافته ها نشان مي دهد ارزش هاي ويژه 4 بعد داده، فرآيند، ستاده و بازخورد و 12 مولفه بزرگتر از يک است و درصد پوشش واريانس مشترک بين متغيرها براي اين 4 بعد و 12 مولفه بر روي هم 72.45 درصد کل واريانس متغيرها را تبيين مي کند. افزون بر اين، مقدار KMO برابر با 0.969 و معنادار بودن مشخصه آزمون کرويت بارتلت نيز در سطح 0.001 است . همچنين نتايج تحليل عاملي تائيدي بيانگر اين بود که مقادير متناظر با هر يک از شاخص ها، مجذور کاي (c2), 22.87، نيکويي برازندگي, (GFI) 0.98 شاخص تعديل شده نيکويي برازش (AGFI)، 0.97 و ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب (RMSEA)، 0.04 بيانگر اين است که ابعاد و مولفه هاي الگوي مديريت تعالي با رويکرد سرمايه انساني مورد تائيد است. در بخش کيفي نيز ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي الگوي مديريت تعالي حاصل شده، از طريق فن دلفي (با سه بار ارسال) و بارش مغزي بين 30 نفر از خبرگان اين حوزه (حلقه هاي کانوني) نيز مورد تائيد قرار گرفتند.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: