جمعه, 21 تیر 1392 00:46

ارزيابي روش هاي ترکيب پيش بيني: مطالعه موردي قيمت مسکن در شهر تهران

نویسندگان حامد عطریان فر ، سیدمهدی برکچیان ، سیدفرشاد فاطمی اردستانی

عنوان نشریه:  مطالعات اقتصادی کاربردی : تابستان 1392 ، دوره 2 ، شماره 6 ، از صفحه 119 تا صفحه 136.

چکیده

در اين مطالعه ابتدا محتواي اطلاعاتي متغيرهاي گوناگون اقتصادي براي پيش بيني قيمت مسکن در شهر تهران بررسي شده و سپس عملکرد برخي از روش هاي ترکيب پيش بيني براي پيش بيني اين متغير ارزيابي شده است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که استفاده از اطلاعات متغيرهاي گوناگون به وسيله تکنيک هاي ترکيب پيش بيني مي تواند باعث افزايش دقت پيش بيني گردد. در اين ميان، دقت روشهاي ساده ترکيب از روش وزن هاي بهينه، عليرغم برخورداري از پشتوانه نظري، بيشتر است. همچنين بطور کلي اختصاص اهميت بيشتر به پيش بيني هاي اخير (در روش مجذور خطاي تنزيل شده) و همفزوني کمتر اطلاعات (در روش خوشه بندي) موجب افزايش دقت پيش بيني مي گردد. از طرف ديگر انقباض وزن ها به سمت وزن هاي يکسان (در روش انقباضي) با کاهش ميزان خطاي تخمين، عملکرد پيش بيني را بهبود مي بخشد.

« متن کامل »

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: