چهارشنبه, 06 دی 1391 00:00

رویکردی جدید در انتخاب مسکن با استفاده از منطق فازی

تحقیقات اقتصادی: دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 65-84  

قلی زاده علی اکبر؛ شکریان احسان

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این مقاله روش فاصله‌ی فازی برای انتخاب معرفی می‌شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله‌ی فازی، بر پایه‌ی به حداقل رساندن فاصله‌ی فازی ویژگیها با مقادیر مطلوب آنها در شرایط فازی می‌باشد. این در حالی است که در مدلهای انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه‌ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه‌هاست. در شرایطی که گزینه‌های موجود و گزینه‌های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می‌توان با اندازه‌گیری فواصل میان آنها و یافتن کمترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که برای جامعه‌ی مالکان با توجه به ویژگیهای لحاظ شده برای آن‌ها، در میان فواصل فازی، کمترین مقدار مربوط به دهک چهارم می‌باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایدهآل می‌باشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کمترین مقدار فاصله‌ی فازی را دارد.

کلیدواژگان :استان همدان؛ انتخاب مسکن؛ عدد فازی ذوزنقه‌ای؛ فاصله‌ی فازی

اصل مقاله (316 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: