سید رضا عظیمی

دکتر سید رضا عظیمی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1350 

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال 1373

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال 1377

دکتری: دانشجوی دکتری اقتصاد در دانشگاه تهران، 1391

مسئولیتهای مهم: 

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان گیلان