دوشنبه, 06 خرداد 1398 ساعت 22:07

کتاب: «کتاب سبز راهنمای شهرداری‌ها» + PDF

مؤلف/گردآورنده: احمد سعیدنیا

 

ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور

 

 

معرفی کتاب:

گسترش روزافزون شهرها و واگذاری وظایف و فعالیت‌های جدید به مدیریت‌های شهری (شهرداری‌ها) نگاهی نوین، عالمانه و جامعه به این مقوله را می‌طلبد و بدون شک این حوزه وسیع بدون استفاده از تجارب دیگران در زمینه‌های نظری و علمی به موفقیت کامل دست نخواهد یافت.

 

هدف اصلی مجموعه کتاب‌های سبز شهرداری، تدوین یک مرجع کامل شهرسازی برای شهرداری‌ها و مدیران، با نگاه کلان به مجموعه اهداف این سازمان می‌باشد که این خود حساسیت نظارت بر چاپ‌های بعدی کتاب سبز را دوچندان می‌نماید.

 

در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻬﺮداران، «ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ» ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮد. کتاب سبز راهنمای شهرداری ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد. کتاب «اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری» که موسسه بین‌المللی مدیران شهری آن را تهیه کرده، در میان این گونه کتاب‌ها شهرتی جهانی دارد.

 

از وﻳﮋگی‌های ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ، اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‌ها ﺟﻨﺒﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دارد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺸﺘﺮک است، لیکن مطاﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ و دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری‌های اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد.

 

ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺰوات و ﮔﺰارش‌های ﻣﻮردی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺸﺮیات ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻬﺮداران و مسئولان ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری‌ها ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮدی، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ ﺟﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

ضرورت وجود چنین کتابی در مبانی شهرسازی و تدوین دیدگاه‌ها و موضوعات برنامه‌ریزی و مدریت شهری، با توجه به جدیدترین پیشرفت‌ها در این رشته برای نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری آشکار است. هدف از نگارش این کتاب تهیه یک دستور کار و یا کتاب درسی نیست؛ بلکه هدف اصلی آن طرح دیدگاه‌ها و موضوعات برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و مدیریت شهری با توجه به نیازهای واقعی شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور است.

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد1

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد2

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد 3

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد 4

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد 5

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد 6

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد 7

 

کتاب سبز راهنمایی شهرداری ها جلد 8

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: