چهارشنبه, 09 آبان 1397 09:23

ويژگي های تبيين در دستگاه نظري نهادگرايي جديد

نویسنده: سعید نایب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مجله اقتصاد تطبیقی، مقاله 5، دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-83  

 اصل مقاله (242 K)

نوع مقاله: علمی-ترویجی

چکیده

هدف این مقاله ارائة تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی جدید است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری در تبیین پدیده‌های اقتصادی را نشان دهد. بر همین اساس، مقاله بر سه جنبة بااهمیت در هر دستگاه نظری، یعنی واحد تحلیل، نحوة تبیین، و مبنای داوری تمرکز دارد و ادعا دارد که دستگاه نظری نهادگرایی جدید در این حوزه‌ها در مقایسه با نظریه‌های رقیب همچون نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید کارآمدی‌های درخور توجهی دارد. قابلیت عینیت‌پذیری واحد تحلیل و تطابق آن با واقعیت‌های بیرونی، توان‌مندی بیان علیت در عملکرد اقتصادی مبتنی بر اصول منطق استنتاجی، و آزمون‌پذیری نظریه‌ها در حکم نتیجة عینیت‌پذیری از جملة این موارد است.

کلیدواژه‌ها

روش‌شناسی؛ اقتصاد نهادگرای جدید؛ اقتصاد نئوکلاسیک؛ اقتصاد نهادگرای قدیم

عنوان مقاله [English]

The features of Explanation In the Theoretical System of Modern Institutionalism

چکیده [English]

The purpose of this article is to present a picture of the explanatory model of new institutionalism and we intend to illustrate the various dimensions of this theoretical apparatus in explaining economic phenomena. Accordingly, in this article, we focus on three important aspects in each theoretical apparatus, namely, inclusive analysis unit, the method of explanation, and judgment criterion, and we claim that the theoretical device of new institutionalism in these domains, in comparing with the competing theories, such as neoclassical and old institutionalism, has significant efficiencies. The ability of the unit of analysis to being objective and observable and its correspondence to external realities, the ability to express the causality in economic performance based on the principles of inference logic, and testability of theories are the most important aspects of the New Institutional Theoretical Framework.

کلیدواژه‌ها [English]

Methodology, New Intuitionalist economy, neo-classical economy, Old Intuitionalist economy

 

 

مراجع

پوپر، کارل ریموند (1388). منطق اکتشاف علمی، ترجمة سیدحسین کمالی، تهران: علمی ‌و فرهنگی.

 سروش، عبدالکریم (1374). درس‌هایی در فلسفة علم‌الاجتماع، تهران: نشر نی.

 لیتل، دانیل (1373). تبیین در علوم اجتماعی، ترجمة عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.

 مینی، پیرو ‌(1369). فلسفه و اقتصاد، ترجمة حسین راغفر، تهران: علمی ‌و فرهنگی.

 نورث، داگلاس (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمة ‌محمدرضا معینی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات.

 نورث، داگلاس سی. (1385). «اقتصاد نهادی نوین و توسعه»، ترجمة فرشاد مؤمنی، اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه، ش 1.

 نورث، داگلاس سی.، ژان جوزف والاس، و باری ار. وینگاست (1385). «چهارچوب مفهومی ‌برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری»، ترجمة جعفر خیرخواهان، اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه، ش 3.

 نورث، داگلاس سی. (1379). ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، ترجمة غلامرضا آزادارمکی، تهران: نشر نی.

 ویلبر، چارلز ‌کی. و رابرت ‌اس. هاریسون (1385). «بنیان روش‌شناختی اقتصاد نهادی، مدل ...»، ترجمة عباس رحیمی، اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه، ش 3.

 

Dillard, Dudley (1974). ‘Review of Lance E. Davis and Douglass C. North, Institutional Change and American Economic Growgh’, Journal of Economic Issues, Vol. 8.

 Kherallah, M. and J. Kirsten (2001). ‘The New Intitutional Economics: Applications for Agricultural Policy Research in Developing Countries’, MSSD Discussion Paper, NO. 41.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: