دوشنبه, 29 خرداد 1391 00:00

مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز

تحقیقات اقتصادی: دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 205-241  

پاسبانی ابوالفضل؛ متوسلی محمود

رویکرد نهادگرایی، در مقایسه با سایر رویکردها، در تحلیل و تبیین مسایل اقتصادی و اجتماعی تفاوتهایی دارد، که تحلیل مسئله فقر و نابرابری از جمله آن موضوعات است. با عنایت به توضیح تورستین وبلن درباره نحوهی رفتار طبقات اجتماعی، که گروههایی از جامعه در پی آن هستند تا از موقعیت خویش محافظت کرده و به روشهای گوناگون به آن تفاخر ورزند، این مقاله که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای سامان یافته، بر آن است تا نشان دهد که رفتارهایی از جمله مصرف تظاهری، اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ فواصل گروهها و تعمیق آن‌ها میشوند، به طوری که گروههای مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی‌ها و تبدیل آن‌ها به عادات، سایر گروهها را به دنبال خود کشانده و مانع شکلگیری پسانداز (راهی برای برون رفت از چرخهی فقر و جلو گیری از تعمیق نابرابری) در گروههای پایین جامعه میشوند. بنابراین، مصرف تظاهری به عنوان سد راه توانمندی اقتصادی برخی گروهها مطرح میشود.
کلیدواژگان: پسانداز؛ طبقهی مرفه؛ محافظه کاری؛ مصرف تظاهری

اصل مقاله(408 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: