یکشنبه, 10 شهریور 1398 18:26

دی آمونیوم فسفات

 

-1 عنوان پروژه: دی آمونیوم فسفات

-2 بخش: صنایع پایین دستی پتروشیمی زیر بخش: شیمیایی

-3 خدمات توليدي: تولید کود 4- محل: منطقه آزاد اروند

-5 شرح پروژه:

کود شیمیایی

-6 ظرفيت ساليانه: 500،000 تن در سال

-1 ميزان دسترسي به مواد خام داخلي: داخلی 100 %

-2 فروش:

- درصد مورد انتظار فروش در بازار داخلي 100 % - درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجي

-3 برنامه زمانبندي: 2 سال

-4 وضعيت پروژه:

- زمین مورد نظر به متراژ 7/ 0 هکتار می باشد.

- طول عمر مفید برای اجرای پروژه 12 سال می باشد.

- مطالعات امکان سنجی برای این طرح انجام شده است.

- زمین مورد نیاز در زون A قابل واگذاری به سرمایه گذار می باشد.

- تمام مجوزارت مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می گردد.

- در این پروژه سازمان آمادگی مشارکت با سرمایه گذار را دارد.

- تسهيلات زير ساختي )برق، تامين آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...( فراهم شده است.

- ماشين آلات، تجهيزات و نيز شرکتهاي سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی تعريف شده است.

- میزان سرمایه ثابت: 831072 میلیون ریال

- میزان سرمایه در گردش: 817170 میلیون ریال

- ارز خارجی مورد نیاز: 9 میلیون دلار

- کل حجم سرمایه گذاری: 1650742 میلیون ریال

- نرخ بازده داخلي) %44/86 :)IRR

-1 نوع پروژه: تاسيسي توسعه اي تکميلي

- ساختار حقوقي شرکت: دولتي غير دولتي غير دولتي عمومي

- نرخ بازده سرمايه: 33 %

- دوره بازگشت سرمایه) 3 :)PP سال

- ارزش حال خالص) 1766566 :)NPV میلیون ریال