قادری، جعفر در دارایان

قادری، جعفر در دارایان

دکتر جعفر قادری

مطالب جعفر قادری در دارایان را اینجا بخوانید

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1343

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شیراز 1366

کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز 1371

دکتری: اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس تهران 1381

 

مطالب جعفر قادری در دارایان را اینجا بخوانید