غنی نژاد، موسی در دارایان

غنی نژاد، موسی در دارایان

 دکتر موسی غنی نژاد

مطالب موسی غنی نژاد در دارایان را اینجا بخوانید

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت (بازنشسته)

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 تبریز

تحصیلات:

کارشناسی: حسابداری از دانشگاه تهران، 1350

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه پاریس فرانسه، 1357

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1363

دکتری: معرفت شناسی اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1367

 

مطالب موسی غنی نژاد در دارایان را اینجا بخوانید