چهارشنبه, 06 دی 1391 ساعت 00:00

بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

تحقیقات اقتصادی: دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-22

توکلیان حسین

با توجه به فروضی که در چارچوب مدل کینزی جدید انجام می‌گیرد، منحنی‌های فیلیپس کینزی جدید متفاوتی بهدست می‌آید. در این مطالعه سه نوع منحنی فیلیپس کینزی جدید ارائه شده است و همراه با دو نوع رفتار سیاستی برای بانک مرکزی شش مدل مختلف کینزی جدید به صورت مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی بهدست می‌آید. هدف این مطالعه مقایسهی تطبیقی این شش مدل و انتخاب یک مدل از بین این مدلهاست که به اقتصاد ایران نزدیک‌تر باشد. نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزی جدیدی که در آن تورم انتظاری و همچنین تورم دورهی قبل وارد می‌شود بهتر می‌تواند اقتصاد ایران را توضیح دهد. همچنین در تشکیل تورم هر دوره به نظر می‌رسد که وزن بیشتر به تورم دورهی گذشته داده می‌شود تا تورم انتظاری دورهی آتی بر اساس مدل DSGE منتخب، پیش‌بینی می‌شد که در سال 88 اقتصاد از رکود خارج شده باشد.

کلیدواژگان :مدلهای DSGE؛ مدلهای کینزی جدید؛ منحنی فیلیپس

اصل مقاله (685 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: