پنج شنبه, 31 تیر 1395 23:51

تاثير نااطميناني متغيرهاي اقتصاد کلان (نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهاي منتخب در حال توسعه (شامل ايران)

نویسندگان: احمد جعفری صمیمی ، کوروش اعظمی ، جبار عزیزیان

عنوان نشریه:  فصلنامه اقتصاد مقداری ( فصلنامه بررسی های اقتصادی ) : پاییز 1394 ، دوره 12 ، شماره 3 ( پیاپی 46 ) ، از صفحه 27 تا صفحه 49.

چکیده:

هدف اين مقاله بررسي تاثير نااطميناني اقتصاد کلان بر واردات کشورهاي منتخب در حال توسعه است. نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص هاي نااطميناني در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. نااطميناني در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضايي نامطمئن در بازار و درنتيجه ايجاد تغييراتي در حجم واردات مي شود. در اين مقاله سعي شده است از الگوي داده هاي تابلويي در سال هاي 2009-1980 و الگوي خودرگرسيوني واريانس ناهمساني شرطي تعيميم يافته (Garch)براي اندازه گيري نااطميناني استفاده شود و سپس تاثير نااطميناني در اقتصاد کلان بر واردات کشورهاي منتخب در حال توسعه بررسي مي شود. نتايج برآورد الگوها، نشان مي دهد که نااطميناني اقتصاد بر ميزان واردات موثر است.

« متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: