چهارشنبه, 23 مرداد 1398 ساعت 14:13

متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي بهار ١٣٩٨

در بخش سبزيجات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٨، متوسط قيمت سيب زميني ٣٦١٢٣، پياز ٣٧١٣٤ و گوجه فرنگي ٢٢٢٤٥ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢٧,٩، ٥٣٩.٢ و ٢٢١.٦ درصد افزايش داشته‌اند.

 

به گزارش دارایان به نقل از در بخش غلات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٨، متوسط قيمت گندم ١٧٢١٠ ريال و متوسط قيمت جو ١٧٨٥١ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١,١ درصد و ٥٧.٥ درصد افزايش داشته‌اند.

 

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٨، متوسط قيمت نخود ٦٠٠١٠ ريال و متوسط قيمت عدس ٥٥٥٤٣ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣,٨ درصد و ٢٥.٩ درصد افزايش داشته اند.

 

در بخش محصولات جاليزي، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قيمت هندوانه ٨٤٧٢، خربزه ٢٥٦٨٤ و خيار ٢١٥١٠ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥,٦ درصد كاهش و ٥٧.٩ و ٧٩.٥ درصد افزايش داشته‌اند.

 

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 

در بخش سبزيجات، در سه ماهة اول سال ١٣٩٨، متوسط قيمت سيب زميني ٣٦١٢٣، پياز ٣٧١٣٤ و گوجه فرنگي ٢٢٢٤٥ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢٧,٩، ٥٣٩.٢ و ٢٢١.٦ درصد افزايش داشته‌اند.

 

در بخش محصولات علوفه‌اي، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قيمت يونجه ١٦٩٢٨ و کاه ٣٠٥٠ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به بهار سال قبل ٦٩,٥ و ٩٢.٧ درصد افزايش داشته‌اند.

 

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهة اول سال ١٣٩٨، متوسط قيمت زردآلو ٧٨١٢٨ و متوسط قيمت آلبالو ٧٣٠٢٨ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به بهار سال قبل ٥٤,٦ و ٦٣.٥ درصد افزايش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ٤٧٣١٧ بوده که ٦١.٤ درصد افزایش داشته است.

 

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قيمت سيب درختي ٦٠٤٢٥ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣,٩ درصد افزایش یافته است.

 

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهة اول سال ١٣٩٨، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده ٤٣٠٦٣٠ ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده ٣٦٤٥٤١ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٢,٧ و ١٣٤.٥ درصد افزايش داشته‌اند.

 

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند ٥٣٨٥٩ ریال بوده كه  نسبت به بهار سال قبل ٢٢,٣ درصد افزايش داشته است و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو ٢٠٤٧٦ ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٤.٨ درصد افزايش نشان می‌دهد.

 

در بخش هزينه هاي خدمات ماشيني، در سه ماهة اول سال ١٣٩٨، هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي آبي ٢٥٤٠٤٨٩ ریال و هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي ديم ١٦٠٧٥٤٩ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨,١ و ٢٨.٤ درصد افزايش داشته‌اند.

 

در بخش دستمزد نيروي كار، در بهار سال ١٣٩٨، دستمزد كارگر ميوه چين مرد ٦٤٩٤٢٠ ريال بوده که نسبت به سال قبل ٣٤,٣ درصد افزایش داشته و دستمزد كارگر ميوه چين زن ٥٢٨٣٨٣ ريال بوده كه نسبت به بهار سال قبل ٣٨.٤ درصد افزايش داشته است. همچنين، دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار مرد ٧٦٧٥٥٥ ريال و دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار زن ٨٦٢٥٦٩ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٨.٤ و ٣٠.٨ درصد افزايش داشته‌اند.

برای دریافت فایل پیوست کلیک کنید

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: