یکشنبه, 30 شهریور 1399 ساعت 16:25

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال ۹۹ به ۱۴۵۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید.

 نتایج برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نشان دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ از ۱۵۰۱.۱ هزارمیلیارد ریال در سه ماهه اول سال ١٣٩٨ به ۱۴۵۹.۶ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ کاهش یافته است.

همچنین نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصـادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی منفی ۲.۸ درصدی برای سه ماهه اول سال ٩٩ است. از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اسـاس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به ترتیب منفی ٤، ۱.۲ ، منفی ۰.۶، منفی ۳۰ و منفی ۴۴.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کاهش یافته است.

در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به میزان ۱۱۵.۷ هزار میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۷ درصـد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده بر مبنای آمارهای پایه وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است کـه تولید محصولات زراعی و باغی در سال ٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۴ و ۶.۳ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۹ درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به میزان ۱۷۷.۲ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد منفی ۱۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که کاهش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت خام و صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ از نرخ رشدی معادل ۲.۵ درصد برخوردار شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲.۶ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۰.۶ واحد درصد از نرخ رشد منفی ۲.۸ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی بـه خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های "صنعت"، "معدن"، "ساختمان" و"بـرق، گاز و آب" به ترتیب با نرخ‌های رشد ۱.۳، ۲.۱، ۳.۹، ۳.۸ درصدی مواجه بوده‌اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌هـای جاری طی فصل اول سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمـت‌هـای ثابت سال ١٣٩٠ معادل ۴.۲ درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظـر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ معادل ۳.۹ درصد برآورد می‌شود.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ از نرخ رشد منفی ۱.۶ درصدی برخوردار شد و سهم آن از رشد منفی ۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی به منفی ۰.۹ واحد درصد رسیده است.

نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های "کشاورزی"، "نفت"، "صنایع و معادن" و "خدمات" در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۹.۱، منفی ۲۴.۲، ۲۱.۹ و ۲۶.۶ درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضمنی "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص داخلی بدون نفـت" نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشد ۲۰.۲ و ۲۳.۷ درصدی بوده‌اند.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در فصل اول سال ١٣٩٩ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠، به ترتیب از نرخ رشد منفی ٤، ۱.۲ و منفی ۰.۶ درصدی برخوردار بوده‌اند.

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلـف اقتصادی در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که علت عمده کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های "نفت"، "خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" جسـتجو کرد. چنانکه سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد منفی ۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به ترتیب‌ منفی ۲.۳ ، منفی ۰.۵، منفی ۰.۴ و منفی ۰.۳ واحد درصد برآورد شده است.

 ایبِنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: