سه شنبه, 12 اسفند 1393 21:39

تصویب نهایی قانون بودجه 1394 با سقف 844 هزار میلیارد تومان در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده 844 هزار میلیارد تومانی پرونده لایحه بودجه سال 94 کل کشور را بستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه را با 144 رای موافق ،33 رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر این اساس بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهار صد و چهل ونه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون (8.449.599.804.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال (8.499.599.804.000.000) به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون وهفت صد و چهل و چهارهزار ویکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل:

1-
منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشت صد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.362.817.171.000.000) ریال

2-
درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381.284.438.000.000) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.596.988.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.586.988.000.000) ریال

به دولت اجازه داده می شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.200.367.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (162.450.000.000.000) ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می گیرد:

اعتبارات هزینه ای یکصد و هفده هزار میلیارد (117.000.000.000.000) ریال

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال

اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000) ریال

اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی، دو درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.

حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می کند.

بدین ترتیب نمایندگان پس از 13 روز و بیشت جلسه بررسی بخشهای هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه 94 کل کشور ماده واحده آن را با 144 رای موافق،33 رای مخالف و شش نماینده ممتنع به تصویب رسید.

منبع: ایرنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: