متقی، لیلی در دارایان (1)

 دکتر لیلی متقی

عضو بانک جهانی

صفحه در بانک جهانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه کلرمنت، آمریکا، (Claremont Graduate)

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران