معصومی، اسفندیار در دارایان

معصومی، اسفندیار در دارایان

دکتر اسفندیار معصومی

عضو دپارتمان اقتصاد کالج اموری، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در کالج اموری

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد, ریاضی و اقتصاد سنجی از مدرسه اقتصادی

لندن، 1972

کارشناسی ارشد: آمار از مدرسه اقتصادی لندن، 1973 

دکتری: اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن، 1977