حکیمیان، حسن در دارایان

حکیمیان، حسن در دارایان (2)

 دکتر حسن حکیمیان

عضو دانشگاه لندن، SOAS

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه لندن، SOAS

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: 

دکتری: