کارشناس، مسعود در دارایان

کارشناس، مسعود در دارایان (0)

دکتر مسعود کارشناس

عضو دانشگاه لندن، SOAS

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه لندن، SOAS

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: 

دکتری: