تقی زاده حصاری، فرهاد در دارایان

تقی زاده حصاری، فرهاد در دارایان

دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

عضو دانشگاه کیو در ژاپن

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کیو

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1389

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کیو - ژاپن، 1394