کاتوزیان، همایون در دارایان

کاتوزیان، همایون در دارایان (3)

 دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان

سایت شخصی

عضو دانشگاه آکسفورد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آکسفرود 

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 26 آبان 1321 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلستان، 1967

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه لندن، 1968

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کنت در کانتربوری، 1984