صبوریان، حمید در دارایان

صبوریان، حمید در دارایان (1)

 دکتر حمید صبوریان

عضو دانشگاه کمبریج، انگلستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کمبریج

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه کمبریج، انگلستان، 1980

کارشناسی ارشد: اقتصادسنجی و اقتصاد ریاضی از مدرسه اقتصادی لندن

(LSE)، انگلستان، 1981

کارشناسی ارشد: اقتصاد از کینگ کالج دانشگاه کمبریج، انگلستان، 1984

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کمبریج، انگلستان، 1987