چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 14:24

برنامه ریزی شهرداری باید سبب رضایت عموم شود

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، علمی چشمی در رابطه با اهمیت برنامه ریزی اظهار کرد: هر سازمانی چه دولتی و چه خصوصی برای انجام بهتر وظایف خود نیازمند برنامه ریزی یک ساله، میان مدت و بلند مدت است.
وی افزود: در سایر شهرهای جهان و پیشرفته این نوع برنامه ریزی وجود دارد و در شهرهای آمریکا برنامه های بلند مدت در افق 2030 تنظیم شده است که شهرها در این افق چگونه باید باشند.
چشمی بیان کرد: برنامه ریزی شهری نه تنها باید بتواند ابعاد درون سازمان شهرداری ها را مشخص کند بلکه باید بتواند جایگاه مدیریت شهری را در کل اقتصاد و کل جامعه تحکیم بخشد تا نقش شهرداری ها را به بهترین نحو انجام شود و در داخل نهادها و دستگاه های اجرایی کشور نیز نقشش تحقق یابد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نکته ای که در برنامه ریزی شهری اهمیت دارد این است که برنامه شهر تنظیم شود یا برنامه شهرداری، اما به نظر من باید برنامه شهر تنظیم شود و سایر نهادها نیز براساس آن عمل کنند و البته این مهم نیازمند مدیریت واحد شهری و تعامل دستگاه های مختلف با شهرداری است.
وی اضافه کرد: نکته دیگر در برنامه ریزی شهری این است که باید به نوعی برنامه ریزی شود که هدف اصلی رضایت عمومی شهروندان در بلند مدت باشد و در واقع اقداماتی برنامه ریزی شود که رضایت عمومی بلند نه رضایت عمومی کوتاه مدت را دارا باشد.

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: