چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 11 بهمن 1397 ساعت 14:22

محمود اولاد: از اينكه پرواز ما را انتخاب كرديد، سپاسگزارم!

محمود اولاد

از اينكه پرواز ما را انتخاب كرديد، سپاسگزارم!

تا چند سال پيش، تعداد شركتها هواپيمايي بسيار محدود بود و البته بليط هم به سختي پيدا مي شد! به خاطر همين، بايد با كلي پارتي بازي و هزينه، بليطي پيدا ميكردي! مهم هم نبود چه پروازي و چه هواپيمايي باشد!
طنز ماجرا اينجا بود كه مهماندار با افتخار و غرور خاصي ميگفت: "...و از اينكه پرواز ما را انتخاب كرديد، سپاسگزارم..."

حكايت امروز بانكها هم همين است! هر ايراني چندين حساب و چند كارت بانكي مختلف در كيف پولش دارد كه اتفاقا بانكها از اينكه انتخابشان كرده ايم، بسيار مفتخرند و آمار مشتريانشان را به رخ همديگر مي كشند!
اما حقيقت ماجرا چيز ديگري است! حقيقت اين است كه از هر ارگاني طلبي داشته باشي، دستور ميفرمايند كه در بانكي كه آنها تعيبن ميكنند حساب باز كنيم! گويي سيستم هاي پرداخت بين بانكي وجود ندارد! جالبتر اينكه براي هر افتتاح حسابي، جدا از وقتي كه بايد صرف كني و به شعبه اي مراجعه كني، هزينه هاي افتتاح حساب و كارمزد هم بايد بدهي كه البته به ظاهر براي هر فرد رقمي نيست و زير ٥٠٠٠ تومن هزينه دارد، اما در مجموع براي بانك رقمي است خب! تازه حداقل مبلغي هم بايد ته هر حسابي مانده داشته باشي. خب اين هم يعني بخشي از دارائيت، هرچند كوچك براي هر فرد، اما قابل توجه براي بانكها! تازه هر سال هم بابت هزينه پيامك هر بانك حداقل ١٠ هزار تومن بايد كارمزد بدهي!
طنز ماجرا جايي است كه حق الزحمه اي كه كارفرما به حسابت ميريزد و به خاطر آن اين همه هزينه تحميلت كرده، ٢٨ هزار تومن واريز كنه!!!
دو دليل ميتواند براي اين سلب آزادي وجود داشته باشد: يا جذب مشتري براي بانكها، اعتباري براي سازمان ايجاد ميكند و سازمان و بانك منافع مشتركي از اين سوء استفاده از سلب آزادي ديگران ميبرند، يا حسابداران سازمانها تنبل تشريف دارند! هرچه هست، كار شرافتمندانه اي نيست پايمال كردن حقوق مردم!

 

https://t.me/maolad

موارد مرتبط