جمعه, 03 خرداد 1398 19:41

حسن سبحانی: "دلواپسی"‏های چهل سالگی یک انقلاب

نوشته شده توسط
نامه‏ ای برای ایران (6)

"دلواپسی"‏های چهل سالگی یک انقلاب
حسن سبحانی


چکیده
خورشید انقلاب اسلامی که چهل سال از عمر خود را در قالب نظام سیاسی " جمهوری اسلامی ایران" گذرانده است در قرن بسیار پر ماجرائی طلوع کرد که در آن امپراطوری بیش از شش قرنی عثمانی  فرو پاشید و سوسیالیسم به عنوان یک نظام سیاسی اقتصادی داعیه دار عدالت اما  افیون تلقی کننده دین ، با ادعای نابود شدن جبری سرمایه داری مبتنی بر لیبرالیسم منزوی کننده دین ، سال هاست دوران اضمحلال خود را تجربه می کند .این نظام سیاسی از حیث قابلیت های ذاتی اش در  نمایندگی از عالی ترین ارزش های فطری انسانی ، از سوی لیبرالیسم به عنوان مبنای فلسفی نظام های سیاسی غالب ،آنچنان در شیوه ها و رویکرد ها و سیاست هایش مورد بی مهری و واکنش های غیر متمدنانه واقع شده ، که تردیدی در استراتژیک بودن خویش باقی نگذاشته است.
راهبردی بودن انقلاب اسلامی و به تبع استمرار مخالفت قدرت های استکباری برخوردار از نوعی هژمونی با رشد و بالندگی آن، در کنار مشکلات داخلی جمهوری اسلامی و ساختار بیش از 82 درصدی جمعیت فعلی ایران که تحولات معطوف به انقلاب اسلامی را شاهد نبوده است ، همراه با رسالت های عظیم ناشی از مدیریت یک انقلاب راهبردی و تغییر و جابجائی قهری نسل های اولیه انقلابیون دست اندر کار ، ایجاب می کند تا با احصاء مساله های موجد دلواپسی برای صیرورت یک انقلاب به چهل سالگی رسیده ، و در دستور بررسی ، تامل و اتخاذ اقدامات بایسته قرار دادن چگونگی افزایش کارآمدی ها و در نتیجه بالا بردن مشروعیت سیاسی آن ، تا حد امکان از شکاف بین واقعیات " جمهوری اسلامی" و ارزش های " انقلاب اسلامی" بکاهیم. این مهم از ماموریت های این مکتوب است که حقیر عملیاتی کردن آن را ، برای دفاع از حقانیت یک نهضت مردمی در تعهد خویش دانسته ام و به انجام آن با تمامی وجود می بالم.
در این نامه طولانی که از سری " نامه هائی برای ایران" و ذیل عنوان " دلواپسی های چهل سالگی یک انقلاب " نوشته شده است ، 9 موضوع بسیار بنیادین که به زعم اینجانب در صورتی که مورد تدقیق و عملیاتی شدن قرار گیرد می تواند با اصلاح مسیر از انحرافات و رفع پلشتی های نا خواسته اما حاکم در جامعه مسلمان ایران ، بر نابسامانی ها فائق آید و جمهوری اسلامی را مقدمتا برای آحاد ملت ایران و سپس از طریق آن ، اسوه انسان خسته از فقدان معنویت در جهان ما قرار دادن ، به ارزش های فطری شیفتگانش نزدیک تر نماید و انسان والای با ارزش های اسلامی را تربیت بنماید ، .موضوع آسیب شناسی قرار گرفته است.
عناوین این موضوعات نه گانه ، که تفصیل تبیین آن ها به اندازه جدی بودن آرمان های انقلابی که به نام خدا صورت گرفت جدی است و در آن هیچ ملاحظه ای جز گسترش اصولی انوار راهبردی اسلام ، آن هم نه برای مسلمانان که برای " انسان محکوم به تک ساحتی" جهان ما رعایت نگردیده است ، عبارتند از :
1.    ابهامات مربوط به تلقی های رهبران مذهبی و انقلابیون و توده های مردم از دین
2.    ساده انگاری حاکمیت در تلقی از بوروکراسی و عدم اهتمام به طراحی ساختار اداری متناسب با قانون اساسی 
3.    چگونگی های کارکرد های متنوع شورای نگهبان در شکل بخشی به شئونات کشور و در عین حال پاسخگو نبودن در قبال پیامد های مستقیم و غیر مستقیم تصمیمات خویش
4.    به وجود آوردن نهاد های مهم و موازی در حاشیه و نه در متن قانون اساسی و در حکم قانون شمردن مصوبات آن ها و در عین حال پاسخگو نبودن تصمیم سازان و عاملان آن ها
5.    تلقی امکان اجرای مصوبات قانونی و عاملیت به احکام دین از ناحیه همگان ، صرفنظر از میزان فراهم بودن شرایط و آگاهی و وقوف آنان بر موازین و قوانین و در نتیجه مطلق انگاری بی وجه به جای لزوم نسبی دیدن امکان اجرای امور با عنایت به شرایط فراهم شده
6.    مبارزه با موجود ناشناخته و فهم نکرده ای به نام غرب و غرب انگاشتن رویه های دولت های معاند به جای ادراک سبک زندگی ریشه دار در قرون متمادی تکوین و تکامل آن و در نتیجه وا نهادن ناخواسته تصمیم گیری در شئونات گوناگون مملکتی به غرب 
7.    سیستمیک دیده نشدن روابط علت و معلولی بین قوای سه گانه حاکم بر کشور و در جایگاه قوه رئیسه  تلقی نشدن قوه قضائیه و به خصوص رئیس آن به عنوان نافذ ترین مقام کشور بعد از رهبری
8.    حاکم نمودن مصلحت های نا چسب و انفرادی تصمیم گیری در امور مهم کشور با تمسک به فهم اجتهادی و نه تنها مسئول نبودن در قبال تصمیمات ،که ماجور بودن در قبال حتی نا صحیح آن ها
9.    نا متناسب بودن اختیارات در بعضی از مسئولیت های سیاسی و غیر آن با دوره تصدی آن مسئولیت و در نتیجه حافظ وضع موجود شدن و نقد نا پذیری و متمایل نبودن به اصلاحات در امور ، از سوی مقاماتی که وضع موجود محصول اقدامات آنان است
در باره این نامه و چگونگی تلقی ها از دلواپسی هایش از مثنوی معنوی کمک می گیرم که گفت
     
    شرح این را گفتمی من از مری               لیک ترسم تا نلغزد خاطری         
    نکته ها چون تیغ پولادست تیز              گر نداری تو سپر واپس گریز
    پیش این الماس بی اسپر میا                 کز بریدن تیغ را نبود حیا
   
*****
 
 
مشروح این نامه را می توان از طریق لینک ذیل دانلود نمود:
نامه ای برای ایران 6 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: