سید علی مدنی زاده

دکتر سید علی مدنی زاده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

كارشناسي‏‎: مهندسی برق - مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف،

كارشناسي ارشد‏‎: مهندسی برق - مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف, 1384

کارشناسی ارشد: مهندسی رایانشی و ریاضیاتی، دانشگاه استانفورد، 1386

 دكترا‏‎: اقتصاد، دانشگاه شیکاگو امریکا، 1392